Ny forskning om Supported Education i Sverige

I den nya rapporten om Supported Education i en svensk kontext så betonas vikten av den långsiktiga investeringen i relation till utbildning och sysselsättning samt ett samordnat ansvar inom den offentliga sektorn för unga vuxna med psykisk ohälsa i skolan.

Nu kan vi äntligen ta del av ny forskning som berör Supported Education i en svensk kontext. Rapporten heter ”Supported Education in Swedish Context- Opportunities and Challenges for Developing Career-Oriented Support for Young Adults with Mental Health Problems” och är finansierad av Forte.Studiens syftet var att ta reda på hur utvecklingen ser ut kring Supported Education som stödinsats i Sverige, i relation till  utbildnings- och yrkesmässiga mål. Intervjuer har genomförts med 57 personer som motsvaras av personal som arbetar med SEd, unga vuxna som tar del av stödet samt samverkanspartner i SEd-nätverken.  I resultatet framgår viktiga faktorer i arbetet med SEd. Dessa är bl.a. individuellt och hälsofrämjande stöd, stöd i ekonomiska och sociala utmaningar samt kunskap till utbildningsarrangörerna för att möta unga vuxna med psykisk ohälsa i skolan. I rapporten kan vi även läsa om vikten att samverka med familjen. Detta då familjen många gånger kan ha en stödjande roll för studenten och därför bör inkluderas när det är lämpligt. Vikten av inkluderade platser och aktiviteter i och utanför skolan var även viktigt för återhämtningen.

Vidare är det svenska välfärdssystemet komplext och motsvaras av väldigt många intressenter och aktörer som är involverad i enskilda fall. I intervjuerna framgår att samarbeten kring SEd många gånger kännetecknades som ”pop up-anläggningar”, som bara fanns så länge de finansierades med projektfonder och inte ledde till permanenta modeller. I dessa typer av fall kan både  personal och deltagare känna osäkerhet inför framtiden. Resultaten betonar ett behov av helhetsperspektiv och långsiktigt perspektiv gällande behov relaterade till utbildnings- och yrkesmål.

Läs hela rapporten här! 

Forskningsteamet består av:

Veronica Lövgren från Umeå Universitet,

Helene Hillborg från Region Västernorrland,

Ulrika Bejerholm från Lund Universitet

David Rosenberg från Umeå Universitet.