Om Seciso

Med civila samhället som resurs

SECiSo är ett transnationellt samarbete som fokuserar på skolavhoppare med psykosociala svårigheter och psykisk ohälsa. Projektet består av två delar med olika inriktning och syfte. Det övergripande målet för Seciso är att implementera Supported Education i Sverige med det civila samhället som en komplementär resurs för skolavhoppare och unga som varken arbetar eller studerar (UVAS/NEETS).

SECiSo 2.0 (okt 2018—sep 2021)

Projektet är en vidareutveckling av SECiSo (Supported Education in Civil Society). Målet är att skapa förutsättningar för att Supported Education (SEd) implementeras i de åtta referensverksamheterna*. SEd är en metod för att stödja UVAS, med psykosociala svårigheter, i skolarbetet. Huvudinnehållet i projektet är att ta fram ett SEd-utbildningspaket som är anpassat efter svenska förhållanden samt att utbilda åtta referensverksamheter i metoden. De ska i sin tur utbilda lokala och regionala aktörer.

SEd används redan på många håll i Sverige men SECiSo 2.0 utvecklar konceptet (metod och utbildning) till att passa svensk skollagstiftning. Det långsiktiga målet för RSMH och projektet är att metoden Supported Education implementeras i hela Sverige.

Projektet arbetar forskningsnära med den Nederländska projektpartnern samt svenska Mittuniversitetet och Umeå universitet.

Ett SEd-nätverk kommer att anordnas där verksamheter från hela Sverige kan utbyta tankar, erfarenheter och kunskap kring metoden. På detta sätt tror vi att fler unga med psykiska eller psykosociala svårigheter i större utsträckning får stöd i tid, och vi kan uppnå projektets syfte – att förebygga oavslutade studier, vilket ofta leder till utanförskap, stigma och fattigdom.

De åtta referensverksamheterna för SECiSo 2.0:
Sundsvall kommun, Kommunala aktivitetsansvaret, barn- och utbildningsförvaltningen
Stiftelsen Activa, Region Örebro Län
Aprendere skolor, Odengymnasiet, Stockholm
Uppsala kommun, Vård- och Omsorgsverksamhet
Föreningen Urkraft, Skellefteå
Mittuniversitetet, Östersund
Boden kommun, Utbildningsförvaltningen
JagKan, Helsingborg stad

Läs mer om Supported Education.

SECiSo (jan 2017—dec 2019)

Målet för projektet är att föra in det civila samhället som en komplementär resurs för stöd till skolavhoppare och unga som varken arbetar eller studerar (NEETS).

I projektet vill vi utveckla en metod som bygger på konceptet Supported Education och omfattar individuellt utbildningsstöd, mentorskap och innovativa lösningar via digitala plattformar.

Med det transnationella samarbetet vill vi skapa ett forum för ömsesidigt kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad. Erfarenheterna ska samlas i en ”vektygslåda” med arbetssätt för hur studenter med psykosociala svårigheter kan få hjälp att komma över sina svårigheter och återgå till studier.

En drivkraft i projektet är att låta personer från civila samhället hjälpa studenter. Civilsamhället har här en dubbel funktion:

1.) De för med sig en samlad och aggregerad erfarenhet av att leva med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och upplevelser av både framgång och misslyckande kopplade till utbildning, som RSMHs medlemmar.

2.) De som medverkar i projektet gör det inte som auktoriteter, utan som möjliggörande och stödfunktion som stärker individens i relation till sina rättigheter och resurser, som är relevanta för den aktuella situationen, utifrån individens eget perspektiv.

Vårt projekt omfattar också spelutveckling och en prisvinnande mobilapp, Marsutmaningen, som har utvecklats för unga personer med psykosociala problem. Syftet är att stötta motivation för arbete och utbildning. Den här delen av projektet underlättar tillgång till information om deltagande i sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter och träning.

RSMH har för avsikt att arbeta nära projektet School 2 Work, ett flaggskeppsprojekt inom EUs Östersjöstrategi (EUSBSR) som drivs av SKL och fokuserar på tidiga skolavhopp och NEETs.

SECiSo finansieras med medel från Europeiska socialfonden.