SEd-team skapar ökade möjligheter för elever i Boden

Den 12-13 april genomfördes shadow work digitalt hos Boden kommun. Dagarna fylldes med lärorikt innehåll kring hur Bodens kommun startat upp ett Sed-team som backas upp av en engagerad ledning. Även hur man arbetar med Supported Education i form av kurserna orka plugga, studera mera och mental träning.

Den 12 april inleddes den första dagen av shadow work i Bodens kommun. Innehållet motsvarades av en presentation av arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, bakgrunden till SEd-arbetet och SEd-teamet.

Enheten för Arbetsmarknad och lärande 

Inom Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun ligger arbetsmarknad och lärande. Inom denna enhet återfinns lärcentrum, arbete och sysselsättning samt jobbcenter. Lärcentum består av cirka 40 anställda i form av exempelvis lärare, SYV, specialpedagoger och studiehandledare och språkstöd. Under arbete och sysselsättning finns det 2 arbetsmarknadskonsulenter samt 30 stycken gruppledare. Man arbetar med Supported Employment i form av kartläggning, målformulering och matchning. Man har ett samlat grepp kring arbete i form av daglig verksamhet, försörjningsstöd mot praktik etc. Jobbcenter är en kommunal verksamhet som är belägen i Enter Galleria i Boden. Det är omkring 12-14 anställda i form av arbetsmarknadskonsulenter, SYV samt chef. Fokus ligger på bl.a. integration, KAA, Feriejobb och Bidragsanställningar.

Representanter från de olika verksamheterna deltog under shadow work, vilka även tillhör själva SEd-teamet. Från arbete och sysselsättning var Tine Hallenbo, arbetsmarknadskonsulent representant. Hon var även representant från Jobbcenter tillsammans med Märit Hämphälä, SYV. Representanter från Lärcentrum var Christina Tuvehed Lidman, specialpedagog, Christin Larsson, SYV samt Kerstin Brännström, SYV. Ida Holmqvist och Linda Vestman är studiehandledare på Lärcentrum.

Bakgrund till arbetet med SEd

Stina Karlsson, som tidigare arbetade på KAA i Boden var en nyckelperson för igångsättandet av SEd-arbetet. Under omkring 2018-2019 bjöd Stina in olika enheter i Bodens kommun för att få ett samlat grepp kring SEd. Flera blev utbildade i metoden. Under samma tid försökte förvaltningsledningen även öka samverkan mellan de olika enheterna, i syfte att göra studier möjligt för alla. Fokusgruppen som man avgränsade sig till var personer mellan 16-29 år. Samtidigt satsade Lärcentrum på fortbildning och genomförde en tillgänglighetskartläggning som anpassades till verksamheten, via material från SPSM. Utifrån dessa delar såg man ett behov av att Supported Education tillsammans med Supported Employment var viktiga delar för att nå ett förebyggande arbetssätt.

SEd teamet

Ett SEd-team utvecklades i samband med utvecklingen av Supported Education i Bodens kommun. Man värvade olika yrkesroller som skulle samverka över gränserna, vilket skapade en grundstruktur och ett gemensamt språk för SEd-teamet. Ledningen inom förvaltningen har varit positiva till SEd-teamet och uppmanat dem att skapa teamet med fria händer. Metoden är nu implementerad i enheten.

SEd-teamet är inte personbundet, vilket arbetsgruppen ser som en styrka. För tillfället är endast två kvar från den ordinarie grupp som startade igång SEd-teamet. Elever möter inte hela teamet utan får kontakt med de yrkesroller som är nödvändiga för just dennes mål. SEd-teamet menar att arbetssättet varit framgångsrikt när det bl.a. handlat om överlämningar av elever. När en elev exempelvis fyllt 20 år så kan representanter i SEd-teamet finnas kvar och göra en bra överlämning till en annan representant i teamet.  Man genomför bl.a. överlämningsmöten och flerpartssamtal. Teamet tar in nyanställda och bygger vidare på nyckelkompetenser i teamet där även studiehandledare ingår. Mycket av arbetet handlar om samverkan med viktiga funktioner och aktörer. Man menar på att det blåser ”samverkansvindar” överallt.

SEd-arbetet genomförs via Boden- modellen och bygger mycket på empowerment. De elever som erbjuds stöd är ofta i behov av extra stöd och rekryteras bl.a. via arbetsmarknadskonsulterna.

 

Den 13 april presenterades en tydligare beskrivning av de olika kurserna som erbjuds i SEd samt studiehandledarnas- och arbetskonsultenternas arbete.

 

Orka plugga, studera mera och mental träning

De kurser som utvecklats och bygger på Supported Education är orka plugga, studera mera och mental träning. Kurserna har bl.a. tagits fram via intervjuer med elever.

Kursen ”Orka plugga” är en orienteringskurs under cirka 10 veckor som inte är sökbar för alla elever. Kursen utvecklades utifrån att Boden kommun såg ett behov av att vissa elever behöver mer stöd för att nå utbildning och använda nödvändiga studiestrategier. Innehållet bygger även på Supported Education i form av faserna bedöma beredskap, välja utbildning och skaffa utbildning. Man menar att eleverna har god självmedvetenhet men upplever hinder att ta sig vidare till studier. Kursen består bl.a. av studiebesök, information kring olika lärstilar, hur man strukturerar upp val, studiefinansiering, ansökningar, gruppvägledningar, former av stöd samt minnestekniker och källkritik. Kursen hålls av en studiehandledare som även stödjer eleverna i kursen. Studiehandledaren Linda Vestman berättar att man har försökt blanda kreativa aktiviteter med studier där deltagarna haft inflytande över innehållet. Tanken är att hålla gruppen i en storlek så det är möjligt att erbjuda individuell anpassning.

Kursen har enbart genomförts en gång pågrund av att corona pandemin slog till runt mars år 2020.

Kursen ”Studera mera” är också en orienteringskurs som elever kan gå vidare till från ”Orka plugga”.  Innehållet bygger på fasen behålla utbildning i Supported Education.  Här får eleverna stöd av en studiehandledare att arbeta med viktiga färdigheter för att slutföra studier. Studiehandledaren kan även komma in i klasser och prata om studieteknik. Om elever inte blir klara med en kurs så kan stödet bestå av att studiehandledaren följer med och stöttar.  Mer konkret kan elever få stöd via öppet klassrum, på lärcentrum men även kontakt via It’s learning, sms, samtal, teams, mejl och telefon. Man kartlägger strategier och följer upp den individuella arbetsprocessen kontinuerligt. Eleverna är delaktiga i alla beslut som rör denne.

Kursen mental träning är en nationell kurs som är sökbar för alla. Fokus ligger på stresshantering, kost och återhämtning. En arbetsmarknadskonsulent leder kursen med stöd från en lärare. Man har arbetat med reflektioner via exempelvis klassrum, samtalsforum, gruppövningar och youtube-klipp.

Framtid och lärdomar

Dagen avrundades med vilka framgångsfaktorer och framtida önskningar som finns i Boden kommun, vad gäller arbetet med SEd. Den framtida visionen som nämns är att skapa ett större nätverk kring SEd. Man vill att alla enheter inom Bodens kommun ska arbeta med metoden.  Vidare vill man utveckla kursen mental träning och sprida SEd-arbetet så att fler elever får tillgång till stödet. Man vill även utveckla möjligheten av digitala möten för att stödja elever och kortkurser för de som  står långt ifrån arbetsmarknad och utbildning.

Totalt deltog omkring 10 representanter från SECiSo 2.0;s  referensverksamheter och transnationella partners.