SEd-nätverk: Botkyrka kommun bidrar till ökad måluppfyllelse och självförtroende hos studerande 

Den 27 april genomfördes ännu en digital träff inom SEd- nätverket. Denna gång fick vi lyssna till hur Botkyrka kommun arbetar med Supported Education och IPS. En studerande berättade också vad stödet har betytt.

Elena Lönnqvist, är arbetsmarknadskonsulent för Supported Education, inom IPS-teamet i Botkyrka kommun. Hon arbetar inom Socialförvaltningen för rehabilitering och sysselsättning.Dagen inleds med en tillbakablick kring hur arbete med Supported Education startade i Botkyrka kommun. 

Historiken bakom SEd-arbetet i Botkyrka kommun 

Ett miltonprojekt startade 2006 i Botkyrka vilket var grunden till att man arbetade med psykiatrisk rehabilitering.Projektet var i samverkan med psykiatrin.  Elena berättar att Akse (Arbetsterapeutisk kartläggning och Supported Employment) till IPS blev år 2007  en del av samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem 2012-2013 får Botkyrka kommun medel till att utveckla verksamheten och erbjuda Supported EducationDetta grundade sig i upptäckten att många yngre hade behov av att komma tillbaka till studier med ett långsiktigt stöd.

Kommunen bjöd in samverkansparter som fick utbildning i IPS utbildning i Lund. År 2013 startade IPS-teamet i Botkyrka, där Elena arbetat enligt Supported Education sedan dess. Sedan 2015 övergår Akse till IPS och ligger under Socialpsykiatrin fram till 2019. Efter 2019 ligger IPS under Rehabilitering och Sysselsättning. Man har sett att människor som exempelvis har erfarenhet av missbruk har ett behov av att komma tillbaka och slutföra studier.  

Arbetssättet i Botkyrka kommun

Botkyrka är med i forskningsprojektet “Med arbetsliv i sikte” som pågår sedan 2018 via Umeå universitet, CEPI och Lunds universitet. Forskarna har då gjort intervjuer med studenter, studievägledare, behandlare och studiespecialister. De har gått igenom principer man arbetar efter och implementering i befintliga verksamheter.  

Botkyrkas arbete med Supported Education består av att man jobbar mycket med kartläggning och planering av studier via studievägledare och ekonomisk rådgivning. Den ekonomiska rådgivningen handlar ofta om planering med exempelvis Försäkringskassan, Socialtjänst eller CSN. SEd-stödet hjälper den studerande att hitta en utbildning och ansöka till denna. Man har möte med vårdkontakter och genomför planering med dessa inför och under studier. Även i form av utskrivning av hjälpmedel. En vanlig uppgift i Elenas arbete med Supported Education är att tillsammans med den studerande genomföra möten med personal på skolan för stöd och anpassning. Även stöd till att söka nya kurser. SEd-stödet består även av assistans och coaching under pågående studier.  

Elena berättar att Botkyrka kommun erbjuder personer som har IPS-stöd att behålla ekonomiskt bistånd för att prova på ett fåtal ämnen, för att sedan söka CSN. Detta är en stor möjlighet som många studeranden är väldigt positiva till. Vissa studeranden som Elena stödjer har sedan innan CSN skulder runt 100 000- 200 000 kr, vilket de kunnat få bort via läkarintyg på psykisk ohälsa. Kontakt med arbetsterapeuter har även varit framgångsrikt för att studerande ska få tillgång till exempelvis inläst material.  

Studentberättelse  

Frida, som just nu studerar till behandlingspedagog, berättade under nätverksträffen om sin resa och stödet från Elena. Frida visste redan från gymnasiet att hon ville läsa socionomprogrammet för att få arbeta med utsatta ungdomar. Efter gymnasiet sökte hon programmet vilket hon däremot inte kom in på. Efter ett tag utvecklade Frida ångest och fobier och hade svårt att vistas i vissa miljöer. Hon kom i kontakt med psykiatrin ett tag och år 2018 fick hon sin första kontakt med Elena. Detta var via en insats för unga som inte hade någon aktivitet i Botkyrka. Hon fick stöd via IPS och började först praktisera på en förskola. Efter ett tag kände hon att hon hellre ville studera och fick stöd att se över alternativa utbildningar som var av intresse. Mycket fokus i stödet låg på Fridas mål och intressen och att ansöka till utbildningar. Hon läste till två kurser för att sedan söka in på en utbildning som behandlingspedagog på Statsmissionens yrkeshögskola, där hon kom in. Frida läser nu första året på programmet och är väldigt glad för detta.  

Frida nämner att stödet hon fick via Elena och Supported Education har varit positivt. Detta då fokus varit hela Frida och hennes liv som helhet. Hon menar att Elena haft fokus på studierna men även stöttat kring mående, kontakt med vården etc. Frida har lärt sig att fortsätta och inte ge upp tack vare stödet. Hon tror inte att hon fortsatt att kämpa mot sina mål om hon varit ensam i processen. Vidare nämner hon att SEd-stödet bidragit till att hon inte upplever extra stödbehov från skolan just nu. Uppföljningen med Elena räcker. Elena har även hjälpt Frida att få behålla ekonomiskbistånd samtidigt som hon pluggar. 

Deltagarna i nätverksmötet var väldigt rörda av Fridas berättelse och man diskuterar hur olika förutsättningar som finns för studerande på olika orter i Sverige. Vissa representanter nämner svårigheter för studerande att behålla ekonomiskt bistånd på deras ort. Andra diskussioner som förs är vikten att få med skolledare för att imlementera Supported Education. Metoden borde kunna ingå i det kompensatoriska uppdraget. Man diskuterar även olika erfarenheter av att i samma yrkesroll kombinera IPS och SEd. Vissa representanter i nätverket menar att det underlättar att renodla rollerna. Att man enbart arbetar med SEd eller IPS. Andra representanter tycker att kombinationen fungerar väl.

Totalt deltog 11 stycken i nätverksträffen den 27 april 2021.