Regeringen tillsätter utredning för stärkt elevhälsa

Regeringen tillsätter en särskild utredare som ska kartlägga och analysera skolornas arbete med stöd och elevhälsa. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för elever, flickor såväl flickor som pojkar, att nå skolans kunskapskrav.

Skolinspektionens tillsyn visar att det är vanligt att huvudmän inte tillgodoser elevernas rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Tillsynen visar också att detta är kopplat till brister i elevhälsoarbetet. En uppföljning som genomfördes av Skolverket konstaterade att knappt hälften av alla elever som saknade godkänt betyg i både sjätte och nionde klass, fått särskilt stöd i åttan eller nian.

En särskild utredare ska bland annat kartlägga och analysera brister i stödarbetet och hur arbetet med elevhälsa kan utvecklas. Utredaren ska också föreslå insatser som kan bidra till att skapa ett  mer aktivt och väl fungerande elevhälsoarbete, och därmed stärka elevhälsans kompensatoriska roll. I uppdraget ingår att analysera om beslut att inte flytta upp en elev till närmaste högre årskurs ska kunna överklagas.

Utbildningsminister Gustav Fridolin tillsätter Åsa Karle som särskild utredare. Karle är idag regionchef vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vidare är Karle utbildad lärare och har arbetat som vårdcentralchef vid Landstinget i Uppsala län och som rektor i Uppsala kommun.

Fridolin anser vidare att det finns brister i jämlikheten mellan olika skolor.

–Alla elever ska få det stöd de har rätt till. På en skola fungerar elevhälsan bra, på en annan krävs – helt i strid med lagen – medicinsk diagnos för att få det stöd läraren ser att man behöver. Vi investerar i fler speciallärare och stärkt elevhälsa. Nu går vi vidare och ger Åsa Karle mandat att se vilka regler – eller organisationsförändringar som behövs för att stärka alla elevers rätt, säger han.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2019.

Bild ovan: Åsa Karle. Foto Olle Melkerhed.