Supported education, skolavhopp

PISAUNDERSÖKNINGEN: Lyft för svenska elever men stora skillnader i likvärdighet

Svenska 15-åringar presterar nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som PISA undersöker. I läsförståelse är det bara fyra OECD-länder som har bättre resultat. De svenska resultaten är nu tillbaka på samma nivå som 2006, innan de började sjunka. Men stora skillnader i likvärdighet mellan skolor och elever kvarstår.

– PISA 2018 är ett kvitto på att många elever, lärare och rektorer gör ett bra arbete. Svensk skola har problem att brottas med, men att den svenska skolan generellt är dålig är en myt, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Undersökningen visar att svensk skola är mindre likvärdig jämfört med övriga Norden men genomsnittligt likvärdig jämfört med övriga länger i Pisa-undersökningen. År 2000 var svensk skola mer likvärdig än genomsnittet bland länderna i undersökningen.

– Jag vill poängtera att likvärdighet inte handlar om att ha samma resultat, utan att varje elev ska ha möjligheter att nå resultaten utifrån sina egna behov och förutsättningar, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, på Skolverkets presskonferens under tisdagsmorgonen.

Till Dagens Nyheter säger Andreas Schlecher, OECD:s utblldningschef som ligger bakom Pisamätningarna så här:

– Man kan se på de svenska resultaten ur två perspektiv: att elever som inte har utländsk bakgrund presterar allt bättre, och att elever som har en utländsk bakgrund inte gör det.

Dagens system sätter ett alldeles för högt tryck på enskilda skolor i Sverige, menar han.

Enligt Skolverket är det elevers familjebakgrund och skolans kvalitet och resurser som spelar mest roll för likvärdigheten.

OM PISA:
PISA står för Programme for International Student Assessment. Det är en internationell studie som organiseras av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Skolverket ansvarar för studien i Sverige. Studien som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap har genomförts vart tredje år sedan år 2000. Totalt deltar 79 länder, varav samtliga 37 OECD-länder i PISA 2018. Totalt 600 000 15-åringar deltog i PISA 2018. I Sverige deltog 5 500 elever i 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor. Eleverna genomför ett datorbaserat prov och en elevenkät. Skolornas rektorer svarar också på en skolenkät.

Till PISA-undersökningen 2019

TEXT: Maria Linde
DATUM: 3 december 2019