Lärum bidrar till motivation och meningsfullhet i utbildning

Mellan den 10-11 maj genomfördes shadow work digitalt på Lärum i Östersund. Under dagarna presenterades arbetet inom bl.a. Navigatorcentrum och Lärcentrum och hur unga vuxna får stöd i Supported Education via Lärum.

Den 10 maj genomfördes första dagen av shadow work hos Lärum i Östersund. Dagen inleddes med en presentation av Social och arbetsmarknadsenheten hos Östersunds kommun. Under denna ligger ekonomienheten, social och arbetsmarknadsförvaltningen och staben. Man menar att presentationerna under dagarna kommer fokusera på på social och arbetsmarknadsförvaltningens sektor kompetens arbete försörjning. Under denna sektor ligger arbetsmarknadsenheten, försörjning, integrationsservice, lärcentrum och navigatorcentrum.

Magnus Andersson, rektor och skolchef Östersunds Kommun Vuxenutbildning, berättar mer om verksamheten hos Lärcentrum. Han berättar att lärcentrum har det samlade ansvaret för vuxenutbildningen i Östersunds kommun och är arenan för utbildning på alla nivåer och vägen in i vuxenutbildning. Lärcentrum består av 12 stycken yrkesverksamma som motsvaras av 1 skolchef, 1 utbildningsledare, 4 stycken studie-och yrkesvägledare, 3 stycken administratörer, 1 administrativ samordnare, 1 studiehandledare och 1 studiecoach. Magnus berättar bl.a. om upphandlning där lärcentrum är beställare av utbildning. Man har under 2021-2024 bl.a. avtal med Hemods, Jämtlands Vux, Lernia och kompetensutvecklingsinstitutet (KUI).

Magnus menar att Lärum är relativt nytt då det är en stödfunktion som finns inom Lärcentrum. Fokusområden för upphandlingen är bl.a. att fler kommer in på arbetsmarknaden, får godkända studieresultat, att det finns kompetensförsörjning lokalt och regionalt, att förkorta lärsträckan för elever och utveckla relevanta stödfunktioner för extra stöd och anpassning. Detta ställer därmed krav på utbildningssamordnare att ha ett tydligt fokus på extra stöd och anpassning vilket går hand i hand med Supported Education. Förutom John Hedlert, som idag jobbar som studiecoach enligt Supported Education, kommer man anställa ännu en studiecoach som börjar den 14 juni.Man vill utveckla en studiegård via lärum, för elever med olika behov. Supported Education är en del av det.

Magnus berättar vidare om att det skett en elevutveckling, med en kraftig ökning av antal elever, vilket kom med flyktingströmmen för några år sedan. Eleverna i Östersund har blandade förutsättningar med varierande behov.Vilket resulterat i att man behövt erbjuda stöd för att möta dessa behov. Det finns inget lagkrav kring extrastöd i vuxenutbildning. Däremot menar Magnus att han ser att den delen får större utrymme då fler uppmärksamma behovet.

Navigatorcentrum

Camilla Nordanfjäll, KAA-coach på Navigatorcentrum berättade om att de finns för att finna, möta och coacha unga 15-25 år och verksamheten är frivillig. Personen har tackat ja för denne vill eller tror den vill komma närmare utbildning och arbete. Det är individen som bestämmer vilka aktiviteter denne vill ägna sig åt för att komma närmare utbildning eller arbete. Mycket fokus ligger på tron på individens egna förmåga, att personen sitter på svaren och att man tillsammans jobbar mot dennes mål. Man jobbar även mycket med samverkan runt personen. De personer som är under 20 år och som inte går i gymnasiet erbjuds motiverande aktiviteter för att komma tillbaka i studier via Kommunala aktivitetsansvaret (KAA), vilket är en del av Navigatorcentrum. I Östersund arbetar man bl.a. med avbrottförebyggande samtal med årskurs 9 eller riskelever. Här har man möjligheter att hitta lösningar när eleverna fortfarande befinner sig i skolan och KAA kan informera om vad som händer vid studieavbrott. Det kan handla om ekonomi, arbetsmarknad och möjligheter. Mycket handlar om att skapa en relation för att fånga upp unga innan de hoppat av skolan. Ofta är det gymnasiet, BUP, anhöriga eller elever som tar kontakt med KAA och Navigatorcentrum.

Navigatorcentrum erbjuder olika aktiviteter såsom exempelvis ”En bra start” som handlar om att stärka sig själv och sin självinsikt för att må bra, ungdomsanställningar, sociala aktiviteter individuellt och i grupp samt studiepepp där de får stöd att förbereda si inför studier. I den sista delen utvecklas nu ett samarbete med Lärum kring hur man kan stödja i Supported Education.Representanter från Navigatorcentrum har även fått utbildning i Supported Education. Tanken är att de ska erbjuda stöd i vilja och välja-faserna.

 

Bakgrunden till arbete med Supported Education

John Hedlert och Magnus Andersson berättar att man hämtat inspiration från olika projekt som genomförts i regionen. Projekten betonade ett behov av en studiegård och tidiga insatser för att skapa positiva övergångar. Även att elever behöver få ihop sin vardag. Magnus menade att det finns en utmaning att implementera projekt och att man istället valde att utveckla verksamheten via befintliga medel. Man åkte på studiebesök till Urkraft och deras studiegård Texas i Skellefteå, träffade studieteamet i Stockholm, besökte studielänken i Örnsköldsvik samt deltog på SEd-nätverk i Stockholm, via projektet SECiSo.

Genom dessa möten fick de en bild av hur strukturen i en kommunal verksamhet kunde se ut, vikten av studie-och yrkesvägledare och behovet av metoden Supported Education.

Idag finns det ett regionalt arbete med studiecoacher i alla kommuner. Tanken är att du som elev ska kunna bo var du vill och kunna bli det du vill. Resursinventeringen som genomfördes på utbildningen via SECiSo 2.0 har skapat tydlighet vad man kan behöva jobba vidare på i regionerna.

Utmaningar som Magnus och John nämner är att få in SEd i verksamheten och hur man ska arbeta med implementering i kontexten av vuxenutbildning. De nämner även att manliga elever har varit svårare att nå, likaså andraspråkselever. Man ser däremot stora möjligheter då de har deltagare,  det finns behov och fina lokaler. Kompetensen och resurser finns även för att lyckas med arbetet. Ett positivt stöd från ledningen har även varit avgörande där man fått testat sig fram och forma den nya studiegården utifrån individernas behov.

 

Arbetsmarknad 

Peter Borg, koordinator berättar även kring hur processen kan se ut om en person vill få stöd i arbete eller utbildning via ett kartläggningsteam. Han berättar bl.a. om att det görs en kartläggning via koordinatorer. Om personen är intresserad av arbete så hamnar denne hos en matchningskoordinator för den reguljära arbetsmarknaden. Är personen intresserad av utbildning så hamnar denne hos en studie och yrkesvägledare som kan matcha denne mot reguljära studier. Individer kan komma via dropin verksamhet. Koordinatorerna kollar behov och planering. Samverkan sker även med andra samverkanspartner såsom försörjningsstöd, arbetsförmedling, psykiatrin etc. Planeringen uppdateras utifrån individens behov.

Peter berättar även att det finns möjlighet till arbetsmarknadsanställning för personer som är mellan 18-65 år och som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det påminner om en vanlig anställning men där arbetsgivaren inte får kräva att personen ska vara på plats hela tiden. Utan tanken är att personen ska ges en möjlighet att utvecklas. Det börjar med en 3-4 veckors praktik. Inom ramen för arbetsmarknadsanställning finns möjlighet att studera. Man kan studera upp till 49 %, där man kan kombinera jobb med studier. Man tillåter även att personer med arbetsmarknadsanställning kan ta körkort, då det ökar möjligheterna att hitta ett arbete.

 

Om Lärum

Den 11 maj presenterades det praktiska arbetet inom Lärum i Östersunds kommun. John Hedlert berättar att alla elever går alltid via en studie-och yrkesvägledare för att komma till Lärum. Däremot kan elever lyftas hos Lärum genom en specialpedagog för konsultation. När det gäller blivande elever så lyfts de från arbetsmarknadsenheten, psykiatrin, Arbetsförmedlingen, kriminalvården och Navigatorcentrum.

Lärums arbetssätt bygger på olika grundpelare. Dessa är tillgänglighet och KASAM, miljö, Amarylla, Supported Education och vuxet stöd.

Eleven ska ges möjlighet tillsammans med coach och studie-och yrkesvägledare att finna sina mål och på så sätt uppleva meningsfullhet. Även att personal erbjuder information för att skapa begriplighet hos eleven. Eleven tillsammans med coach och SYVarbetar för att tillgängliggöra stöd som finns inom och utanför vuxenutbildningen.

John berättar vidare kring att tillgänglighet och delaktighet bidrar till makt och ansvar hos eleven. Det är av stor vikt att synliggöra nätverket runt eleven där coachen kan bidra till motivation och struktur, skolan för utbildning, special pedagog, kurator och lärarkontakt, studie-och yrkesvägledare för målet och vägen dit samt kamraterna för studiepeppen. Alla dessa delar bidrar i sin tur till KASAM (Känslan av sammanhang).

Andra delar som presenterades under dagen var Fjärrum, en onlineplattform där eleverna och studiecoachen möts kring studier och relationsbyggande. Detta är en plattform där man kan hålla kontakten, utbyta recept men även samla tomater via sina studier. Eleverna kan även boka in tider då de kan studera fysiskt på Lärum utifrån gällande rekommendationer.

Miljön på Lärum är av största vikt. Man lägger mycket tid både på den fysiska och psykosociala miljön för eleverna. John visar upp flertalet bilder där deras lokaler är utsmyckade med levande växter och bilder, utformat av och med eleverna. Eleverna hjälps tillsammans åt att sköta växterna.

När eleverna pluggar en viss tid så samlar de tomater för att  plantera träd i Afrika. Denna idé bidrar till stor sammanhållning i gruppen och att varje individ är viktig. Enligt John blir tomaterna även en belöning efter att eleverna studerat en viss tid och kan fungera som en motiverande faktor till att fortsätta.

 

Totalt deltog cirka 13 personer under shadow work i Östersund.