Dom tror att dom vet bättre- ny rapport från Barnombudsmannen

Den 21 april presenterade Barnombudsmannen sin nya årsrapport i ett webbseminarium vid namn "Dom tror dom vet bättre". Rapporten visade på att barnens rättigheter och skydd måste stärkas i Sverige. - Barnet ska skyddas i processen, inte skyddas från processen, säger Lisabeth Dahlin, Barnombudsman.

Under ett webbseminarium den 21 april presenterades årsrapporten ”Dom tror att dom vet bättre- Barnet som rättighetsbärare” av Barnombudsmannen.

Seminariet inleddes med ett tal av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister, som betonade att alla barn är rättighetsbärare. Lindhagen menade att det idag finns en samsyn i regering och riksdag kring att stärka barnens rättigheter och skydd. Hon uppmanade åhörarna att sätta större press på politikerna så de ska agera.

Lisbeth Dahlin, barnombudsman, presenterade sedan den nya årsrapportens resultat. Metoden motsvarades av att man frågat barn, rättsväsende och allmänheten kring deras syn på barnet som rättighetsbärare.

Under hösten 2019 gjorde Barnombudsmannen en attitydundersökning hos allmänheten kring deras syn.  Omkring 95 % av respondenterna hade någon gång hört talas om Barnkonventionen.  Ungefär hälften av dessa visste även om dess innehåll. Kvinnor hade lite större kunskap om innehållet än män. Av personer som hade högskoleutbildning var det cirka 41 % som enbart hade hört talas om namnet Barnkonventionen och vet inte vilka rättigheter den innehåller. Medan det var 60 % av de som hade högst grund-eller gymnasieexamen.

Kvinnor har generellt en positivare syn av barns rättigheter än män. Även högskoleutbildade och åldersgruppen 18-29 år är mer positiva än andra grupper. Generellt kan man säga att de som har kännedom om barnkonventionen har positivare syn på barn som rättighetsbärare.

Barnen som tillfrågades bestod av 145 stycken barn i årskurs 5 och 8. Resultatet visar att de har låg kännedom om Barnkonventionen men där majoriteten anser att alla barn är lika mycket värda. Det var däremot barn som hade upplevt diskriminering på grund av exempelvis kön, funktionsnedsättning eller att de är just barn. Många barn menar på att vuxna tror att de vet bättre bara för de är vuxna. Barn som tillhörde en minioritetsgrupp hade upplevt mobbing och fördomar i skolan. Segration och rasism togs dessutom upp som ett problem av flera barn.För att lära sig om sina rättigheter så önskade barnen att lärarna skulle prata om barnens rättigheter.

När det kom till intervjuerna med rättsväsendet så framgick det att i de 30 domar man läst i utredningen från Sverige så har bedömningar av barnets bästa inte framgått.

I rapporten förklaras begreppet ”Barnet som rättighetsbärare” som innebär:

  • Rätt att delta i den demokratiska processen
  • Rätt till autonomi (självstyre)
  • Rätt att självständigt utöva sina rättigheter

Staten har en skyldighet att respektera, främja, skydda och uppfylla rättigheterna till barnet.

Barnombudsmannens förslag är att barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser stärks, föräldrarättens inskränkningar på barnrätten begränsas, barns möjlighet att hävda sina rättigheter och att få upprättelse säkerställs.

Vill du få tillgång till hela rapporten? Läs här!

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari år 2020.