ImpulSE, Nederländerna

Projektet Erasmus ImpulSE drivs av Hanze University i Groningen, Nederländerna. Projektet ska utveckla och implementera Supported Empolyment samt etablera ett europeiskt nätverk, European Network Supported Education, ENSEd. ImpulSE är ett Erasmus Multilateral Project baserat i Tjeckien, Nederländerna, Norge och Portugal.

Utveckling av en verktygslåda
Projektets huvudsyfte är att utveckla en ”verktygslåda” (toolkit) för Supported Education. Verktygslådan finns publicerad som PDF på projektets hemsida. Webbadress här. Innehållet tas fram utifrån de behov och resurser som identifierats av projektets parter, samt lärdomar som kan dras av lyckade praktiska exempel.

Målgrupp
Målgruppen för verktygslådan är studenter, rådgivare, lärare och andra verksamma inom utbildningssektorn och vården. Sekundär målgrupp är lokala beslutsfattare som arbetar med frågor rörande psykiska funktionsnedsättningar.

Ska bidra till förändringsprocess
Verktygslådan ska göra det möjligt att förbättra vägledning och rådgivning till studenter och unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som vill utbilda sig. Verktygen ska öka tillgången till utbildning men också förebygga skolavhopp. Därmed kommer det också i förlängningen att leda till ökade möjligheter på arbetsmarknaden och delaktighet i samhället i stort.

Enheten som driver ImpulSE
ImppulSE drivs av enheten The Research and Innovation Center for Rehabilitation. Rehabilitering definieras här som stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar som utforskar, gör aktiva val och arbetar för att uppnå sina personliga mål och deltagande i samhället. Stödet kan bestå av både individuell guidning och normalisering eller anpassning av personens sociala miljö.

Projektets syfte passar med ett av centrets huvudteman; rehabilitering inom området utbildning och arbete. I samband med utvecklingen av SE har centret nära kontakt med vuxenutbildningen och brukarorganisationer regionalt och nationellt.

Tidigare aktiviteter med SE
Studenter med funktionsnedsättningar stöter inte sällan på problem som gör att de har svårt att fullfölja sina studier. HG har undertecknat ett fördrag med Stiftelsen Handicap and Study där de har förbundit sig att arbeta för att hitta lösningar på sådana problem. Inom ett bredare mångfaldsprojekt har man utvecklat ett anpassat studieprogram för studenter med psykiska funktionsnedsättningar som nu är en del av ett standarderbjudande vid Hanze success centre.

Tillsammans med Rehabilitatie’92 (Utrecht), har the Research and Innovation Center for Rehabilitation, etablerat Centre of Expertise for Supported Education. Centret bedriver forskning, praktik (för studenter, och yrkesverksamma som möter personer med psykisk ohälsa) och konsultverksamhet inom området Supported Education.

Allmänt om Hanze University
Hanze Hogeschool Groningen i Nederländerna har cirka 26 000 studenter och 2400 anställda och erbjuder utbildningar i tillämpade vetenskaper, till exempel ekonomi, hälsa, socialvetenskap, utbildning, ingenjörsvetenskap, kultur och kommunikation mm. HG har en stark relation till arbetsmarknaden och erbjuder skräddarsydda kurser för näringsliv, industri och frivilligsektorn.