En gymnasieskola för alla

Projektet drivs på Hedbergska gymnasiet i Sundsvall och vill göra studier mer tillgängliga samt utveckla fler arbetsätt med fokus på elevinflytande. Målgruppen är elever med erfarenhet av psykosocial ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Om projektet

Hedbergska området, en del av Sundsvalls gymnasium, genomför 2017-2019 projektet En gymnasieskola för alla som delfinansieras av Specialpedagogiska skolmyndigheten och följeforskas av Mittuniversitetet i Sundsvall

Huvudsyftet med projektet är att öka tillgängligheten till studier och därmed skapa ytterligare förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Ett annat syfte är att utveckla fler metoder och arbetssätt med ökat fokus på elevers delaktighet och inflytande. Målgrupp är i första hand elever med erfarenhet av psykosocial ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Urvalet av elever föregås av en kartläggningsprocess av personal i vårt elevhälsoteam i samspel med projektledare och projekthandledare.

Varje ny termin fyller vi på med 10 elever som, förutom vår elevhälsopersonals ordinarie arbete, kommer att få extra stöd av projekthandledare Malin Bostedt som arbetar enligt metoden Supported Education. Metoden Supported Education utgår ifrån följande steg:

Vilja – Att locka fram motivation hos eleven genom att samtala med eleven om hur denne ser på sitt liv, sina studier och sin framtid? Finns det drömmar? Mål med studier?  Upplever eleven stress? Finns tid för återhämtning? osv.

Välja – Vilka olika valalternativ har eleven. Hur väljer eleven att använda och prioritera sin egen tid? Utifrån kartlagt behov, vilket stöd vill eleven ha tillgång till?

Skaffa – Utifrån kartlagt behov, vilka stödresurser och hjälpmedel/verktyg finns det tillgång till för eleven?

Behålla – Att eleven ska utveckla de egna förmågorna. Att eleven ska vara delaktig och behålla det egna inflytandet för att nå sina delmål och långsiktiga mål.

Avslut – Att följa upp och utvärdera både den egna insatsen samt hur stödet har varit. Att identifiera framtida stödbehov för att se vad som är möjligt att behålla vid kommande övergång till studier/arbete. I detta projekt finns möjligheter för eleverna till:

 • individuell handledning av projekthandledare
 • att studera på skolan vid utvalda söndagseftermiddagar
 • att studera och att få handledning på skolan vid skollov
 • behöriga lärare som ger vägledning och feedback vid lov
 • stort medinflytande över sin egen studiesituation

De lärdomar och erfarenheter vi får till oss under projektets gång kommer vi att sprida på olika arenor inom och utanför den egna organisationen.

Huvudmålsättning

Att Hedbergska skolan ska öka tillgängligheten för elever med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och öka kunskapen i individuellt stöd så att eleverna känner meningsfullhet och hittar strategier för att kunna slutföra gymnasiet.

Syfte

 • Skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse för gymnasieelever med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Ytterligare utveckla metoder och arbetssätt med ökat fokus på delaktighet/inflytande för elever som riskerar att bli underkända eller är i riskzon för att behöva gå ett fjärde gymnasieår. Som utgångspunkt i metodutvecklingen används Supported Education. Att involvera RSMH nationellt som en resurs i skolan för att integrera skola och fritid och tillföra eleverna ytterligare sociala relationer och vardagliga samtal.

Förväntade effekter på kort sikt:

 • Högre måluppfyllelse: att målgruppen klarar av att genomföra sina gymnasiestudier och lämna Hedbergska med fullständiga gymnasiebetyg.
 • Att målgruppens elever ska finna sina inre drivkrafter, utveckla sina förmågor, känna egenmakt och kontroll över sin studiesituation vilket kan öka självförtroendet och den egna självbilden.
 • Förändrade attityder och förhållningssätt bland elever och personal kring målgruppen.
 • Ökad samhörighet, gemenskap och dialog mellan personal och elever kring aktuell målgrupp.
 • Ökad delaktighet och ökat medinflytande i utbildningen för målgruppen.
 • Ökat ansvarstagande för sin utbildning i den aktuella målgruppen.

Förväntade effekter på lång sikt:

 • Att projektets erfarenheter tas till vara och (om forskningsresultat påvisar att projektet varit framgångsrikt) implementeras i den ordinarie verksamheten.
 • Att öka genomströmningen av lever som slutför sin gymnasieskola med fullständiga betyg och att antal avhopp minskar från Sundsvall Gymnasium- Hedbergska.
 • Att skolområdets organisation och personal ökat sin kompetens inom området NPF/psykisk ohälsa.
 • Att Hedbergska områdets elever når högre upplevelse av delaktighet och inflytande över sin studiesituation.
 • Att det sker en spridning av forskningsresultat och det praktiska arbetet till, i första hand Sundsvalls gymnasium, men även andra delar i Sundsvalls kommuns Barn- och utbildningsförvaltning. Detta som en del i att Sundsvalls kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun 2021.