Yrkesakademin Vasa, Finland: Ökad jämställdhet för bättre rekrytering

På Yrkesakademin i Wasa med cirka 2200 elever, har man gett sig i kast med att uppmärksamma könsskillnader i yrkesutbildningar. Ett exempel, traditionellt har färre än 10 procent av män tagit examen i tapetsering och inredning. I ett annat utbildningsområdet bilbranschen, är över 90 procent män.

Yrkesakademin, Finland, är samarbetspartner i ett transnationellt utbyte med SECiSo. På ett besök nyligen i Wasa, Österbotten presenterades projektets olika verksamheter.

Syftet med projektet är att förbättra attraktiviteten och kvaliteten på yrkesutbildningen och att underlätta målgruppen ungas etablering på arbetsmarknaden. Detta kommer att kunna uppnås genom att inkludera målgruppen lärare vid olika yrkesutbildningar och representanter från arbetslivet i en kontinuerlig utvecklingsprocess. Viktiga aspekter genom hela projektet är jämställdhetsintegrering, integrering av ickediskriminering och tillgänglighetsperspektivet.

– Vi har startat upp här främst med utvecklingsarbetet bland personalen och i vår lärmiljö, berättar Harriet Bystedt, projektledare.

I projektet är ett av målen att skapa en inkluderande lärmiljö där alla känner sig välkomna och där lokaliteterna passar för alla. Det handlar också om att skapa medvetenhet om vilka normer och begränsningar studerande möter i vardagen; i skolan och på arbetsplatserna. Vidare att yrket upplevs som attraktivt, jämställt och mångfaldigt samt präglas av inkludering och god kompetens.

Kvinnorna allt fler i mansdominerade branscher – men stannar de kvar?
Allt fler kvinnor gör otraditionella val och söker sig till utbildningar riktade mot mansdominerade branscher, men när de väl kommer ut i arbetslivet möts de ofta av motstånd och svårigheter kopplade till att de är i minoritet. Andra svårigheter kan vara arbetsklädernas utformning, att kompetensen ifrågasätts, att kraven blir högre på kvinnor, att de blir representanter för sitt kön och att de möts av en sexistisk jargong. Män som arbetar inom vård och omsorg byter också bransch i större utsträckning än kvinnor. Anledningarna kan vara att det underrepresenterade könet exempelvis särbehandlas. Insatser görs för att locka det underrepresenterade könet till utbildningen, men färre saker görs för att behålla de som väl kommit dit.

Projektet innebär bland annat att handledare på arbetsplatserna, fungerar som målgrupp i aktiviteter för att höja kompetensen hos dem och utveckla en hållbar struktur för utbildning på arbetsplats. I projektet ”Jämställdhet givetvis”, har man jobbat med inspirationsträffar, diskuterat jämställdhet och yrkesroller.

– Deras arbete är otroligt viktigt eftersom samhällsnormer tar tid att ändra. Genom att reflektera kring hur man jobbar med frågorna idag och testa nya sätt att ta sig an jämställdhetsfrågan så kan vi göra en förändring på riktigt, kommenterar Malin Wigg, vikarierande projektledare för SECiSo 2.0.

Det finns ett stort behov av att kompetensutveckla lärare kring psykosociala problem, genus och jämställdhet för att kunna arbeta med värdegrundsarbete på skolan. Lärare skall förutom att lära  yrkeskompetensen också säkerställa att skolans värdegrund kommuniceras och att de arbetar med jämställdhet och inkludering.

Malin Wigg, sammanfattar besöket:

– En väldigt ambitiös satsning där nyckelfrågorna är – vad kan min organisation göra för att minska segregation i utbildningen? Vad kan vi göra tillsammans? Vad borde göras i samhället?

Projektet har testat olika aktiviteter och metoder som man också kan rikta till de studerande, som presentationer av teman, smågruppsdiskussioner, säkerhetsvandringar och tävlingar. Vidare har de samlat material, rapporter och statistik gällande gender som de använder sig av. För att väcka intresse anordnades en inspirationsdag med Vasa Teater, för att visa olika perspektiv på människor. Teatern ska framöver göra en föreställning tillsammans med elever där de får gå in i olika roller.

Framåt kommer Yrkesakademin att delta i utbyte med SECiSo 2.0 i så kallad shadow working. Detta är ett led i det övergripande erfarenhetsutbytet i det transnationella partnerskapet med SECiSo 2.0. Harriet Bystedt berättar att manhar genomfört ett första skuggningsbesök inom nätverket.

– Vi är bra på gång, men har nog en hel del att göra också under år 2020, säger Harriet Bystedt.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Projektet ”Jämställdhet givetvis” pågår under tiden 1.10.2018-30.9.2021 och delfinansieras av NTM-centralen i Mellersta Finland. Projektet är också en projektpartner till SECiSo 2.0.

Kontaktuppgifter: Harriet Bystedt, projektledare

tfn +358 (0)50 336 8280 harriet.bystedt@yrkesakademin.fi

Mer information: www.yrkesakademin.fi

………………………………………………………………………………………………………………………………

Från utbildningens hemsida:

Yrkesakademin har 4 fasta verksamhetspunkter i Närpes, Vasa, Pedersöre samt i Jakobstad​

  • Ca 220 anställda och ca 2200 studerande​
  • Vision: Utbildning i världsklass! ​
  • Verksamhetsidéen är att YA! ska höja yrkeskunnandet, kompetensen, konkurrenskraften och välståndet i regionen med en näringslivsanpassad yrkesutbildning och en flexibel kompetensutveckling

Läs mer om projektet

TEXT: Jacob Schulze
BILD: Malin Wigg
Datum: 28 november 2019