Vilka är egentligen NEETs?

Konceptet NEETs, unga människor som varken arbetar eller studerar, har visat sig vara användbart för beslutsfattare att bättre adressera gapet mellan unga och arbetsmarknaden. Men vilka är de egentligen?

Under 2015 fanns 4,6 miljoner arbetslösa unga mellan 15-24 år. Dessa är en undergrupp till det bredare begreppet NEETs som består av 6,6 miljoner människor. Konceptet omfattar även tidigare marginaliserade grupper – som exempelvis unga mödrar, unga med funktionshinder eller unga som hoppat av arbetsmarknaden. Dessa grupper har därmed fått en mer framskjuten plats i debatten om ungdomsarbetslösheten.

Utan konceptet hade alltså två miljoner unga fått en mer begränsad uppmärksamhet av politiker och andra beslutsfattare.  Sammanfattningsvis är konceptet väldigt viktigt men vilka står egentligen inom denna breda grupp av unga som varken arbetar eller studerar?

Enligt en artikel hos Eurofound  (Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) finns det sju distinkta kategorier inom gruppen. (Andelen står inom parenteserna i procent).

Undergrupperna hjälper till att identifiera vilka som är mest sårbara för fattigdom och utanförskap och är användbart för att undersöka olika behov och egenskaper hos NEETs. I förlängningen blir det möjligt att skräddarsy effektiva verktyg i arbetet mot att återanpassa unga till arbetsmarknaden eller utbildningssystemet.

 

Ingår i NEETs:

  1.  Korttidsarbetslösa – Arbetslösa och arbetssökande som varit utan arbete under mindre än ett år och är måttligt sårbara (29,8 %).
  2. Långtidsarbetslösa – Gruppen som varit arbetslösa i över ett år och som löper hög risk för bl. a social exkludering (22 %).
  3. Personer med familjeansvar – Personer som inte kan arbeta eftersom att de tar hand om barn eller har annat familjeansvar. Gruppen består till 88 % av en mix av sårbara eller icke-sårbara kvinnor (15,4 %).
  4. Sjuka eller personer med funktionsnedsättning – Personer som inte söker jobb pga. sjukdom eller nedsättning, inkluderar dem som behöver mer socialt stöd eftersom de inte kan genomföra betalt arbete (6,8 %)
  5. Missmodiga – Personer som tror att det inte finns arbetsmöjligheter och har slutat leta jobb. Löper hög risk att drabbas av socialt utanförskap och en livslång frånkoppling från arbetslivet (5,8 %).
  6. Återkommare – Personer som redan blivit anställda eller antagna till en utbildning och som snart lämnar NEETs-gruppen (7.8 %)
  7. Andra NEETs – Heterogen grupp som inkluderar både de mest sårbara och mest priviligierade samt de som följer alternativa vägar som t. ex konstnärliga karriärer (12,5 %).

 

 

Källa:
”Who are the NEETs?”
Publikation: Living and working in Europe 2016
Länk: https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/who-are-the-neets