supported education

UVAS: Utrikesfödda tjejer överrepresenterade trots bättre studieresultat än killar

Bland unga inrikes födda minskar andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), samtidigt som den ökar bland utrikes födda. Utrikes födda tjejer är sedan många år överrepresenterade i gruppen, trots att de i högre grad än utrikes födda killar klarar grundskolan, uppnår behörighet till gymnasiet och blir behöriga till studier inom universitet eller högskola. Det visar MUCF:s senaste rapport Hitta vägen! Ung idag 2019.

Enligt rapporten som lyfter fram ungas väg genom skolsystemet och deras etablering i arbetslivet, saknas det fortfarande tillräcklig kunskap om varför situationen ser ut som den gör. Därför föreslår myndigheten en utredning.

– Det är oroande att unga utrikes födda kvinnor har större svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden än unga utrikes födda män. Kvinnorna klarar sig i regel bättre genom utbildningssystemet än unga utrikes födda män, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

– Det är ytterst angeläget att vi tittar närmare på unga utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Vi föreslår därför regeringen att vi, i samverkan med Arbetsförmedlingen och Jämställdhetsmyndigheten, får i uppdrag att utreda hinder och möjligheter för att målgruppen i högre utsträckning ska komma in på arbetsmarknaden. MUCF har stor erfarenhet av att ta fram och lyssna på ungas egna röster, vilket kan vara en viktig metod i det här fallet, säger Lena Nyberg.

Kort om rapportens slutsatser

  • Det finns tydliga skillnader vad gäller resultaten i skolan mellan unga födda utrikes och unga födda i Sverige samt mellan killar och tjejer.
  • Men bland de unga som går ut från gymnasieskolan med grundläggande behörighet till högskolestudier närmar sig däremot andelen unga utrikes födda unga födda i Sverige. Bland dessa unga är andelen som når behörighet större bland utrikes födda tjejer än bland killar födda i Sverige.
  • Andelen unga som saknar gymnasieutbildning förändras inte över tid, unga utrikes födda är fortsatt överrepresenterade bland dessa unga. Det finns mycket lite som tyder på att grupperna unga utrikesfödda och unga födda i Sverige är på väg att närma sig varandra.
  • Utrikes födda tjejer blir i större utsträckning behöriga både till gymnasie- skolan och går i högre utsträckning igenom den med behörighet även till högre studier. Trots det är de överrepresenterade bland unga som varken arbetar eller studerar.
  • Det senaste året, mellan 2017 och 2018, har det skett en positiv utveckling för gruppen utrikes födda på arbetsmarknaden. Andelen sysselsatta av befolkningen har ökat, andelen inskrivna arbetslösa har minskat och andelen som går till arbete eller utbildning efter program med aktivitets- stöd har ökat. Det gör att utvecklingen för gruppen unga utrikes födda har närmat sig unga födda i Sverige något.
  • Det är mer än dubbelt så vanligt att varken arbeta eller studera bland unga utrikes födda än bland unga inrikes födda. Trenden går åt olika håll för grupperna. Bland utrikes födda ökar andelen unga som varken arbetar eller studerar, samtidigt som den minskar bland unga inrikes födda.

Till rapporten.

Text: MUCF/Maria Linde
Bild: MUCF
Datum: 12 april 2019