UDL – för en mer inkluderande skola

I torsdags i förra veckan var vi på ett frukostseminarium om universell design för lärande, UDL, på Funktionsrätt Sverige. Arrangerade gjorde projektet Rätt från början, som jobbar med universell utformning inom utbildning, arbetsliv och bostad. UDL innebär att skolan utformar produkter och miljöer på ett sätt som kan användas av alla elever – med eller utan funktionsnedsättning. Detta istället för att ha specialanpassningar för varje specifikt behov.

UDL är ett modernt koncept för att uppnå en inkluderande skola. Seminariet inramades med en presentation kring inkludering, där den breda definitionen förutsätts.

– Jag utgår inte från specifika elevgrupper som ”är i behov av särskilt stöd”, ”är utåtagerande” eller är i ”riskzonen”. Istället tar jag en utgångspunkt i mångfalden, för att rikta blicken mot hur skolor kan möta alla elevers skillnader i fråga om erfarenhet, intressen, behov och möjligheter för lärande, säger Elaine Kotte, lektor vid Malmö universitet.

Kotte har forskat på inkluderande undervisning inom ramen för ett nationellt skolforskningsprojekt. 92 procent av lärarna i hennes avhandling tycker att inkluderande undervisning är viktigt eller ganska viktigt. Samtidigt är det 75 procent som tycker det är svårt eller ganska svårt. Men Kotte menar att det aldrig är den enskilde lärarens ansvar att skolan är inkluderande.

– Staten har ansvar för värdegrund och den politiska debatten, kommunen ansvarar för hur skolan är organiserad och skapar villkor för möjligheter till en inkluderande skola, säger Kotte.

Kriterier för en inkluderande lärmiljö utifrån skol- och klassrumsnivå är:

 • Eleverna är tillsammans i ”vanliga” klasser för att ta del av en gemenskap och ett gemensamt socialt liv i klassrummet.
 • Eleverna deltar aktivt i klassrumsundervisningen, i meningsfulla aktiviteter.
 • Elever och föräldrar medverkar och påverkar sakförhållanden som gäller dem själva.
 • Elever får ett utbyte av både socialt och kunskapsmässigt lärande.

Och grundläggande punkter för lärares inkluderande arbete är:

 1. Att sätta värde på elevers olikheter.
 2. Att stödja alla elever och ha höga förväntningar på samtliga elevers skolresultat.
 3. Att arbete med andra där samarbete och teamwork är grunden för lärares arbete.
 4. Att lärare tar ansvar för sitt eget livslånga lärande genom personlig professionell utveckling.

UDL skapar mindre behov av att prata om elever med diagnoser
På seminariet fick vi också lyssna på en presentation via länk med Pia Häggblom, samordnare för studenter med funktionsnedsättning, vid Högskolan i Kristianstad som nyligen har gett ut boken Universell Design för Lärande. UDL beskriver hon som ett koncept för att nå ökad måluppfyllelse, ökad tillgänglighet och färre särlösningar genom elev- och studentcentrerad undervisning. Konceptet bygger på utbildningsvetenskap och neurovetenskap och kan användas oavsett vilken utbildning det handlar om.

– Istället för att ha specialanpassningar så utformas produkter och miljöer på ett sätt som kan användas av alla elever. Nyckelpersonerna för en inkluderande skola är lärarna, vi ska inte ha olika spår där några elever sitter med speciallärare i ett annat rum, säger Pia Häggblom.

– UDL är inte ett särperspektiv, det är för alla. Det är som ett raster som läggs över det man redan gör för att få systematik. På så vis blir det mindre behov av att prata om elever utifrån diagnoser, säger Häggblom.

Det finns tre huvudprinciper för tillgänglighet:

 1. Målet är att elever ska få ökade möjligheter att själva motivera sig och skapa eget engagemang.
 2. Man ska erbjuda eleverna olika sätt att inhämta kunskap.
 3. Man ska erbjuda eleverna olika möjligheter att redovisa vad man har lärt sig.

För de flesta i skolans värld är detta inget nytt, men med UDL skapas en systematik i den goda pedagogiken som vi redan använder. Man kan beskriva det som att bygga in olika stödstrukturer så att eleverna själva kan välja vilken struktur som kan hjälpa dem.

– Idag försöker lärare att hitta olika sätt att hjälpa elever och UDL kan bidra med att finna en struktur i det. Istället för att täppa till hål i ett hus allt eftersom, kan vi använda UDL som en ritning för att bygga ett mer stabilt hus. säger Pia Häggblom.

Kontakta:
pia.haggblom@hkr.se

elaine.kotte@mau.se

TEXT OCH BILD: Maria Linde
DATUM: 11 november 2019