Stiftelsen Activa

Stiftelsen Activa är en ideell organisation som stödjer personer med funktionsnedsättning eller långvarig ohälsa på vägen till anställning eller utbildning. Activa har lång erfarenhet av att arbeta med metoden Supported Employment.

Arbetssökande kommer via kommunerna, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen och är vanligen mellan 18 och 35 år. Activa samarbetar med alla gymnasieskolor i Örebro län. Denna insats är öppen för alla elever med olika behov så som psykiskt eller neuropsykiatrisk problematik. Antalet elever som deltar ökar och det övergripande målet är att hjälpa eleven att slutföra den pågående utbildningen genom stöd i skolan och ibland genom att komplettera teoretiska studier med praktik.

Också elever från Gymnasiesärskolans nationella program erbjuds stöd i övergången från skolan till arbetsmarknaden. Utöver detta har Activa ett lärlingsprogram för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. Den bygger på ett strukturerat samarbete med vuxenutbildningen i hela länet.

Activas arbete utgår ifrån metoden Supported Employment, men stiftelsen börjar nu satsa målinriktat på att utveckla arbetet med SE i samarbete med länets gymnasier. Som en del i detta sammanhang passar kunskapsutbytet genom projekt SECiSo perfekt.

Stiftelsen Activa är verksam i Örebro län. I år, 2017, har stiftelsen 38 anställda och cirka 350 deltagare i olika aktiviteter under året. Omsättningen är cirka 32 miljoner kronor.