”Skolkurage” ger lärare fler verktyg att upptäcka unga som far illa

Organisationen Maskrosbarn, som är till för unga som har föräldrar med missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dem för våld, genomför nu projektet "Skolkurage". Målet är att ge lärare verktyg att upptäcka unga som far illa och därmed lättare kunna bidra till ett ökat psykiskt välmående. Den ökade psykiska hälsan ska i sin tur påverka betygen i positiv riktning.

Enligt Maskrosbarn har 500 000 barn minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. En fjärdedel (26 procent) av de barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är mer än dubbelt så många som barn i genomsnitt. Att ha en förälder med psykisk sjukdom är också en hög riskfaktor.

Trots att det är i skolan som barnen kan bli identifierade, är kunskapen om den här gruppen av barn bristfällig. Enligt Maskrosbarns färska rapport ”Fråga hur vi mår, inte hur det går” framkommer det bland annat att 65 procent av lärarna tycker det är svårt att identifiera barnen som har det jobbigt hemma och 68 procent upplever dessutom svårigheter att prata med sina elever om deras hemsituation.

Av de elever som tillhör den grupp som lever i svåra hemsituationer instämmer 72 procent helt eller delvis med att deras hemförhållanden påverkar skolarbetet negativt.  Drygt 4 av 10 har funderat på att hoppa av skolan på grund av att det är jobbigt hemma.

Projektet Skolkurage låter ungdomar i målgruppen tillsammans med skolpersonal, identifiera och utveckla material, metoder och kampanjer för att skolpersonal tidigt ska kunna upptäcka, bemöta och stödja elever i denna målgrupp. Detta gör man genom ett arbete med enkätstudier, intervjuer, workshops och utbildningar.

Projektet är finansierat av Svenska Postkodsstiftelsen.

Läs mer om Maskrosbarn här.

Till rapporten här.

Följ projektet här.

TEXT: Maria Linde/Maskrosbarn
DATUM: 26 augusti 2019