supported education

Skolan: Bättre arbetsmiljö med Supported Education

Mittuniversitetet i Östersund är en av SECiSo:s referensverksamheter och har nyligen introducerats i Supported Education (SEd). Att metoden kan fungera som ett lågt insteg till att få stöd med studier samt skapa en bättre arbetsmiljön för lärare, är två av flera skäl till att man vill fortsätta arbetet med SEd.

I februari hade universitetet besök av Lies Korevaar, professor i rehabilitering vid Hanze universitet i Nederländerna. Under tre dagar utbildade han representanter från Studenthälsan, Studentkåren, samordnare för funktionshinder och forskaren/läraren Maria Warne i Supported Education. Utbildningen var en del av ett internt projekt för att få mer kunskap om metoden och därefter utvärdera om SEd kan vara en metod som passar Mittuniversitetet.

— Vi har kommit fram till att vi skulle vilja prova metoden och ska föreslå universitetsledningen att vi går vidare med ett pilotprojekt, säger Maria Warne.

Mittuniversitetet är en av SECiSo-projektets åtta referensverksamheter. Av de 650 studenter som vänder sig till Studenthälsan varje år, är det 65 – 75 procent som gör det på grund av psykisk ohälsa. Projektgruppen på universitetet ser att SEd kan fungera som ett lågt insteg till att få stöd.

— De studenter som vänder sig till Studenthälsan eller stödsamordnarna för att de mår dåligt eller på grund av en diagnos, gör det oftast när problemet redan blivit stort. Kan vi istället fånga upp gruppen i ett tidigt skede är det mycket värt.

Vanligtvis när det kommer till olika typer av stödfunktioner hamnar studenter som riskerar att hoppa av studierna på någon av de olika resursenheterna, som exempelvis Studenthälsan.

— En förutsättning för att metoden ska fungera som ett lågt insteg till att få stöd, behöver några lärare på varje institution vara utbildade i metoden. Övriga lärare bör känna till den för att kunna hänvisa studenter vidare inom institutionen eller till Studenthälsan.

— När det är problematiskt kring en student behöver vi se att det är en helhet med hälsa och att klara studierna. På så vis kan fler studenter fångas upp, säger Warne.

Bättre arbetsmiljö för lärare med kunskap om SEd
Enligt Warne är det en utmaning att få med sig lärarna på den här typen av projekt. Till stor del på grund av en redan överbelastad yrkesgrupp. Många lärare lägger, utöver det pedagogiska arbetet, mycket tid på att stötta studenter som hamnar i svårigheter eller mår dåligt.

— Tyvärr vänder många lärare ut och in på sig själva för att stötta studenter som hamnat snett. Om stödet dessutom inte hjälper skapar det en pressad situation för lärarna.

Supported Educations utgångspunkt är att det är studenten som bär ansvaret för sin utbildning och för att identifiera vilket stöd hen behöver för att klara studierna. Ofta kan det räcka med att studenten får hjälp att reda i vilket behov som hen har. Istället för professionellt stöd handar det ofta om enklare saker som att skaffa sig en studiekompis. På Hanze universitet i Nederländerna har man exempelvis självhjälpsgrupper för studenter som söker stöd med andra studenter.

— SEd hjälper läraren att lägga tillbaka ansvaret till studenten, och istället blir rollen att strukturera och stötta genom att hitta resurser i skolans nätverk. Förhållningssättet ”Vem är ägare av problemet?” kan bli ett sätt för lärarna att se en vinst med det här projektet, säger Maria Warne.

”Studenterna är inga patienter”
Enligt konceptet Supported Education är det angeläget att inte se studenterna som patienter. Lies Korevaar menar att det är problematiskt att det ofta krävs en diagnos för att få extrastöd. Istället uppmanar han till att inte fastna vid diagnoser utan istället se till studentens mål att klara utbildningen och vad hen behöver för att nå dit. Utifrån det ska man sedan titta på vilken typ av extrastöd de behöver på vägen. Det är ett förhållningssätt som tilltalar Maria Warne och övriga i projektgruppen på Mittuniversitetet i Östersund.

— Det inspirerar oss att metoden är något annat än ett riktat stöd till de studenter med diagnoser. Tanken att sprida metoden brett i organisationen för att få ett lågt insteg för alla som upplever hinder i studierna, passar oss bra. Det ska inte vara så komplicerat att få stöd.

Kontakt: Maria.warne@miun.se

 

Läs mer om SEd här.

Text: Maria Linde
Bild: Mittuniversitetet
Datum: 25 april