Mer forskning om Supported Education behövs

För att Supported Education ska få brett genomslag behövs fler studier av högre kvalitet, enligt Boston University. De studier som genomförts hittills tyder på att metoden kan underlätta för personer med psykiska funktionsnedsättningar att fullfölja sina studier, men forskning på långsiktiga effekter saknas.

En systematisk genomgång av forskningsläget under de senaste tjugo åren visar att det finns få väl kontrollerade studier av Supported Education. Många studier har genomförts med begränsad data och mindre genomtänkt forskningsdesign. Det framgår av en sammanställning som tagits fram av Supported Education Study Group vid Boston University Center for Psychiatric Rehabilitation.

Eftersom många studier är kortsiktiga och har fokus på avslutade utbildningar, saknas tillräckliga bevis för att Supported Education leder till att ett större antal individer med psykiska funktionsnedsättningar har högre examina. Vidare finns inte övertygande bevis för att metoden leder till en högre andel yrkesverksamma bland dem som genomgått programmet.

De preliminära resultaten är positiva

Resultat från genomförda studier av arbete med Supported Education visar att individer med påtagliga psykiska funktionsnedsättningar kan delta i en integrerad studiemiljö.

Det finns preliminära resultat som visar att Supported Education kan underlätta för individer att identifiera studiemål, hitta de resurser som krävs för slutföra studierna och  klara av eventuella svårigheter som uppkommer på vägen.

Andelen arbetslösa personer med psykiska funktionsnedsättningar är högre än för andra funktionshinder. Utbildning har upprepade gånger visat sig vara preciserande för yrkesmässig framgång. Unga människor med psykiska funktionsnedsättningar lämnar skolan tidigare än sina jämnåriga utan psykiska funktionsnedsättningar.

Om Supported Education ska bli ett verkligt alternativ och en spridd intervention, och om riktlinjer för stöd till personer med psykisk ohälsa ska betona vikten av utbildning, behövs mer effektiv forskning om Supported Education.

Texten är en sammanfattad översättning av dokumentet The Need for More and Higher Quality Research on Supported Education. 

Ladda ner dokumentet här.