Implementeringsanalys av SEd skapar riktning

Styrgruppen i SECiSo 2.0 fick i mitten av januari delta i en implementeringsanalys i syfte att skapa riktning under sista tiden i projektet. Många intressanta reflektioner vädrades där ett PM kommer tas fram av utvärderaren kring resultatet.

Under årets första styrgruppsmöte, den 19 januari, så genomfördes en implementeringsanalys. Syftet var att öka kunskaperna om hur implementering av Supported Education kan utvecklas och var SECiSo bör rikta sina resurser avseende implementering i slutet av projekttiden samt styrgruppens roll. De frågor som diskuterades var ”Vad anser du är viktigast för att kunna implementera SED i din kommun? ”, ” Vilka nivåer och organisationer anser du att implementering av SED bör ske på?”samt ” Var bör SECiSo rikta sina resurser den sista projekttiden (avseende implementering)?”.

Styrgruppen menade att det krävs resurser i form av tid för lära sig metoden, styrande dokument om SEd, möjlighet att utbilda personal och att koppla SEd till alla delar i verksamheten. Att metoden är förankrad i ledningsgruppen anser man även som avgörande. För att underlätta implementering så bör värdena av att använda metoden lyftas ytterligare. Detta gäller exempelvis vilka upplevda effekter som metoden har på studenter/elever. Man tror att implementering bör ske på alla nivåer, där regionnivå är att önska. En representant i styrgruppen betonar att regionen har en annan samordnande möjlighet jämfört med kommunerna. Styrgruppen rekommenderar även att projektet SECiSo 2.0 bl.a. bör riktar sina insatser på bred front rent intressepolitiskt.

Notis: Denna diskussion på styrgruppsmötet (inga beslut) om implementering är en del av projektets lärande och en del av utvärderingens PM om implementering. Detta PM ska levereras till projektet i slutet av januari och vara en del av underlaget inför projektets implementeringsplan för den sista tiden i projektet.