Första steget mot mer kunskap- Secisos enkät

Få möjligheter att individanpassa undervisningen är ett hinder för unga med psykosociala svårigheter som vill studera. Det framgår av en enkät som SECiSo genomfört som ett första steg mot en mer gedigen kunskapsuppbyggnad kring psykosocialt arbete och skolavhopp.

Enkäten behandlar svårigheter och möjligheter kring stöd till gymnasieungdomar med psykosociala svårigheter. Bland de svarande dominerar skolpersonal med lång erfarenhet av arbete med unga med psykosociala svårigheter.

Flera av de svarande anser också att skolmiljön, med stress och prestationskrav, är en försvårande omständighet för den här gruppen. Anmärkningsvärt är att ojämlik tillgång till stöd i olika skolor och kommuner återkommer bland kommentarerna.

De stöd som finns i den egna organisationen för att hjälpa unga att fullfölja eller återvända till studier nämns projektverksamhet, skolformer som AI och IM, läxhjälp samt resurser som specialpedagoger, elevhälsan och skolsköterska.

En sammanställning av enkäten med kommentarer finns här.