Forskare om TExAS Studiecenter och Supported Education: “Unik och välfungerande verksamhet”

“De  arbetar på uppdrag av individen”, det är individens val och önskemål som styr insatser och aktiviteter, så beskrivs Supported Education, SEd, i Skellefteå, kallat TExAS Studiecenter i en aktuell rapport från Umeå Universitet, Institutionen för social forskning.

Unga människor med psykosocial funktionsnedsättningar får hjälp att klara studierna. Supported Education, SEd, är effektiv, men tillräckliga vetenskapliga bevis saknas. Det är utgångspunkten för studien som beskriver och analyserar hur SEd använts iTExAS mot bakgrund av den allmänna och internationella kunskapsbilden. Studien har en koppling till ett större forskningsprojektet ”Med arbetsliv i sikte – Stöd till utbildning för unga vuxna med psykisk ohälsa”.

Studiecentret Texas, som finns i Urkrafts lokaler på Campus Skellefteå, arbetare  är en del av det sociala företaget Urkraft i Skellefteå. Utbildaren och SEd-coachen, Katrin Lundmark, berättar om hur TExAS gick från att vara ett ESF-projekt till att kommunen idag medfinansierar verksamheten. Här finns en fysisk studiemiljö med tillhörande stöd, i nära samarbete med olika utbildningsanordnare, framför allt LTU, Gymnasiekontoret, VUX.

Rapporten heter “TExAS Studiecenter – Stöd vid studier för personer med psykisk ohälsa Supported Education i en svensk kontext “. Författarna drar slutsatsen att  “TExAS är en unik och välfungerande verksamhet som har varit till stor nytta för de deltagare/studenter som har hittat hit”. Enligt rapporten har arbetet I Skellefteå också bidragit till kunskap om bland annat samverkan med olika aktörer för stöd kring ungas studier och arbetsliv.

“Verksamheten vid studiecentret TExAS utgör ett tydligt exempel på en SEd-modell där man i sin verksamhet integrerat många av de principer och huvudkomponenter som beskrivs i internationell litteratur om SEd. De har på ett innovativt och målinriktat sätt utvecklat verksamheten och knutit till sig samarbetspartner inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsaktörer som är lokaliserade i närområdet.”

Den aktuell rapporten  är inte en formell utvärdering av verksamheten TExAS, men studien kan ses som ytterligare en pusselbit I det vetenskapliga underlaget om SEd. Metoden är inte tillräckligt evidensprövad. Författarna anser att det behövs fler kontrollerade studier dels  behövs det “fler studier utifrån olika välfärdssystem”.  SEd bedöms vara mindre utforskat  i Sverige, sett ur ett internationellt perspektiv.

Socialstyrelsen  har exempelvis i  nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreni-liknande tillstånd rekommenderat SEd endast bör användas inom ramen för forskning och utveckling . Metoden anses vara lovande, men den har alltså inte fått samma status som det näraliggande arbetssättet Supported Employment som idag betraktas som evidensbaserat.

Mer om TExAS och forskningen: