En utbildning i världsklass – Shadow work Yrkesakademin Österbotten

Den 15-16 mars genomfördes shadow work digitalt hos Yrkesakademin Österbotten. Dagarna fylldes med lärorikt innehåll kring hur Yrkesakademin på olika sätt arbetar med jämställdhet och studerandes psykiska och fysiska hälsa.

Om Yrkesakademin i Österbotten

Den första dagen inleddes med att Linda Öhman, biträdande rektor och Christel Holmlund Norrén, lärare/projektplanerare från Yrkesakademin berättade om historik och upplägg av Yrkesakademin i Österbotten och de utbildningar som finns. De berättar om att Yrkesakademin i Österbotten bildades 1 januari 2009. Idag finns cirka 190 anställda och 2600 studeranden. Verksamheten är lokaliserad i Pedersöre, Jakobstad, Vasa och Närpes.

Yrkesakademin Österbottens vision är att av år 2025 vara en utbildning i världsklass. Detta i form av fyra byggstenar:

  • En hållbar framtid (en ekologisk, social och ekonomisk hållbar verksamhet)
  • För dig i ett föränderligt samhälle (personlig utbildning från individuella behov)
  • I en värld av influenser (verktyg som hjälper att navigera kring influensers och informationsflöde)
  • I en digital omvärld (verksamheten är tillgänglig och öppna för individens kompetensbehov i ett högteknologiskt arbetsliv och samhälle)

Linda och Christel berättar att studeranden kan ta en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen och specialyrkesexamen inom Yrkesakademin Österbotten. Grundexamen visar att studerande har de kunskaper och färdigheter som yrket förutsätter. Yrkesexamen visar att studerande har den yrkesskicklighet som krävs av yrkesmän på området. Specialyrkesexamen visar att studerande behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna om området.

Ansökan till Yrkesakademin Österbotten kan ske kontinuerligt. Sökanden kontaktas inom 7 arbetsdagar, där språkprov anordnas om sökanden har annat modersmål än svenska. Alla som antas inleder sina studier enligt överenskommelse med branschen.

Jämställdhetsarbetet

Thomas Fant, projektplanerare/ledare berättade vidare om projekten ”Jämställdhet givetvis”, ”Yrke för alla” och ”Aktiv och välmående”.  Thomas informerade om arbetet inom Österbottens jämställdhetsgrupp, som innebär att arbeta för tillämpning av den europeiska deklarationen om jämställdhet och hålla framme jämställdhetsfrågor och göra de synliga i regionen.

Yrke för alla

Projektet Yrke för alla pågår fram till den 30 april 2023 och består av tre delar. Dessa är planering och utveckling av åtgärder, synliggörande av jämlika möjligheter och karriärsvägledning samt stöd i yrkesutbildningen. I arbetet ingår att synliggöra jämlika möjligheter och karriärsvägledning i form av att:

  • Unga influerar unga genom ambassadörskap.
  • Vloggar där studerande, arbetsplatshandledare och lärare är med i korta filmer
  • Yrkesprao där föräldrar, elever och elevgrupper kommer till Yrkesakademin. Det kan vara från några timmar till en vecka.
  • Handlednings-och karriärsvägledning i vardagen.

När det kommer till stöd i yrkesutbildningen så erbjuds eleverna stöd och handledning i samband med vardagen. Handledaren i studievardagen Nathalie Stenback, stöttar elever i form av att diskutera, lyssna, handleda och hjälpa studerande.

Nathalie Stenback berättar mer om sitt arbete. Handledningen kan handla om att stödja studerandes psykosociala välmående, att sänka tröskeln att be om hjälp, finnas till hands, erbjuda tidigt stöd och att agera neutral part. Det kan även handla om att möta den studerande i studievardagen och stödja olika livssituationer och livsskeenden. Handledningen består av en kravlös närvaro där Natali vägleder och slussar vidare till rätt profession/instanser. Utöver det bygger handledningen på frivillighet, förtroende och flexibilitet.

För att möjliggöra handledningen så ingår ett mångprofessionellt och kollegialt samarbete.  Det sker stöd i stadieövergångar. Samarbetet hjälper även till att bygga broar för sårbara ungdomar så att övergångarna ska bli smidigare och tryggare. Man jobbar även med jämlik inkludering i utbildningen

Handledare i rörelse (Aktiv och välmående)

Projektet Aktiv och välmående startade 1 januari 2021 och pågår fram till 30 juni 2022. Lucas Nyman, handledare i rörelse berättar om vad arbetet går ut på. Samarbetspartners som ingår är Yrkesinstitutet Prakticum som är projektägare, Axxell, Optima och Folkhälsan utbildning AB.

Handledningen går ut på att aktivera studerande i studievardagen och på fritiden.

Första delen går ut på att kartlägga nuläge och planera för fortsatta steg fr att främja studerandes fysiska och psykiska hälsa.  Andra delen består av främja studerandes fysiska och psykiska hälsa i form av att motivera till motivation. I detta ingår personlig handledning, evenemang och tillställningar. De studerande får även tips på sociala medier kring rörelse och hälsofrämjande aktiviteter och de har möjlighet till vardagsmotion i skolan. Yrkesakademin köper in redskap, material och applikationer som motiverar eleverna till motion och kan erbjuda testa på dagar.

I projektet så samverkar man även med andra föreningar, skolor och projektpartners i syfte att främja rörlighet, hälsa och studieförmåga.  Ibland anordnas små tävlingar/evenemang mellan enheter och skolor såsom ”minimässa/må bra dag”. Vidare ligger fokus även på den fysiska yrkeskompetensen och hur den fysiska och psykiska hälsan främjar arbetsvardagen. Cirka 20 % av arbetet i projektet läggs på att förankra projektresultaten inom den egna verksamheten, bl.a.  i form av ett utvecklingsteam som består av lärare och studerande.

Vägledare i karriär och val av yrke

Andra dagen introducerades med en föreläsning av Nina Pihl och Jaana Blomqvist. Nina arbetar som projektledare, vägledare och arbetstränare i Närpes. Hennes fokus ligger främst på vuxna arbetssökande. Jaana är IRV- koordinatior, vägledare och projektledare i Vasa. IRV står för information, rådgivning och vägledning. Jaana arbetar främst med vuxna och personer med utländsk bakgrund.

Arbetet som vägledare går ofta ut på att diskutera med personen vad denne gjort tidigare och om det finns intresse att bygga på något eller byta inriktning. Även undersöka vad som styr funderingar och val. Vägledarna håller handledningssamtal, träffar och besök och utgår från personens bästa. De erbjuder även individuella besök på Yrkesakademins branscher i form av några dagars utbildningsprövning. Även att hitta lösningar så att företag får kunnig arbetskraft och arbetssökanden som hittar arbete i form av företagsbesök, delta vid arbetsprövning och stödja vid arbetsträning. 

Studier som stödjer studiefärdigheten

Vidare fick vi lyssna till Paulina Rönnqvist som är speciallärare på Yrkesakademin och arbetar med studier som stödjer studiefärdigheten. Studier som stödjer studiefärdigheten är inskriven i Finsk lagstiftning och är en av de pedagogiska stödfunktioner som finns på Yrkesakademin. Detta inkluderar bl.a. handledning och stöd och särskilt stöd som ges till studerande som är inskrivna i en utbildning. Det krävs inga beslut för att få tillgång till stödet. En studerande med bristande grundkunskaper kan få detta stöd under en kortare eller längre period för att möjliggöra studieframgång. Stödet anordnas antingen under enskilda dagar som en del av examensutbildningen eller i längre perioder. Utbildningsanordnaren beslutar om ordnandet av och innehållet i studierna. Det totala antalet dagar som den studerande deltar i studier som stöder studiefärdigheterna får omfatta högst sex månader.

En studerande kan hänvisas till detta stöd om det finns svaga språkkunskaper, svaga färdigheter i matematik och svaga kunskaper i användning av IT. Även om den studerande behöver stöd med livshantering, studieteknik eller om den studerande underpresterar och har svag studiemotivation och svaga prestationer. Stödet läggs utanför lektionstid.

Studiehandledare

Benita Wolin och Anna- Lotta Östvall-Åstrand avslutade dagen med att prata om deras arbete som studiehandledare. De berättade om studiernas uppbyggnad och personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK). I puken ingår bl.a. hur studierna förverkligas, vilka val den studerande gör samt erkännande av kunnande.   I puk ingår även utbildnings-och läroavtal samt karriärplan. De berättar vidare att studeranden kan ta en dubbelexamen. Detta innebär att personen under studierna avlägger både en yrkesinriktad grundexamen och finländsk studentexamen.

 

Under dagarna lyssnade cirka 10 deltagare från referensverksamheterna i SECiSo 2.0.