Bra betyg för En gymnasieskola för alla

Bra betyg för projekthandledare och lärare när ”En gymnasieskola för alla” genomför sin första elevenkät. – Det speglar att handledaren inledningsvis spenderar mycket tid med att skapa en tillitsfull relation, säger Malin Bostedt, projekthandledare.

En enkät visar att en majoritet av deltagarna i Supported Education-projektet ”En gymnasieskola för alla” känner sig nöjda, eller mycket nöjda, med det bemötande de har fått av projektledare och lärare i projektet. Projektet är verksamt i Sundsvall, en av SECiSos fokuskommuner.

– Alla elever som får stöd inom projektet har svarat på frågor om hur de upplever stödet i relation till projektets delmål. Vi vill veta hur vi ska kunna förbättra stödet inför kommande år, men också se vad eleverna tycker fungerar bättre eller sämre, säger Malin Bostedt, projekthandledare.

Tio av fjorton svarande tycker att de har fått en ökad förståelse för vad de behöver för att nå sina uppsatta kunskapsmål. Tolv personer anser att de tar mer ansvar för sin studiesituation nu, än vad de gjorde före projektet. De flesta känner också att de har inflytande över planeringen och att de har fått den hjälp som de behöver.

När det gäller den faktiska studiesituationen ungefär halva gruppen att de har fått nya strategier för att komma över hinder i sin studiesituation. Ungefär lika många är nöjda med planeringen för att nå uppställda mål.

– Enkätresultaten speglar att handledaren inledningsvis spenderar mycket tid med att skapa en tillitsfull relation. Projektet har varit igång ett år och eleverna har fått stöd olika länge, mellan ett år och ett halvår, säger Malin Bostedt.

Projektet kommer att pågå under drygt tre år. Positivt inför framtiden är att ungdomarnas självkänsla och motivation har ökat.

Störst svårigheter verkar finnas i psykosociala miljön i skolan, då många ungdomar känner sig utanför klassgemenskapen.

Enkäten genomfördes i slutet av höstterminen 2017. Några elever svarade på plats under en sammankomst och några svarade själva via en länk.

Ladda ner enkäten i sin helhet.
Mer info om En gymnasieskola för alla

Foto: Sutterstock